Opublikowano 04 czerwca 2024

Jednym z kluczowych dokumentów, które są wymagane w każdym procesie inwestycyjnym jest odpowiednio przygotowany projekt budowlany, który spełnia określone wymogi formalne oraz zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Uwaga! W postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę nadzór budowlany zatwierdza wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Właściwie przygotowany projekt budowlany powinien zawierać między innymi:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:

 • określenie granic działki lub terenu
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu

2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko
 • charakterystykę ekologiczną
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, jeżeli zostało wydane

3. Projekt techniczny obejmujący:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – w zależności od potrzeb
 • inne opracowania projektowe

W przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych – w zależności od potrzeb potrzebne będą również opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.